Jeseníky Pass - Všeobecné smluvní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky systému Jeseníky Pass (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Držitele Karty při čerpání služeb Akceptačních míst za zvýhodněných podmínek uvedených v Informačních kanálech Jeseníky Pass a dále vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Držitele Karty při nakládání s Kartou a správě Systému Jeseníky Pass.

1.2 Provozovatelem je společnost Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z.s.p.o., IČ: 68923244, sídlem Kladská 1, Šumperk, PSČ 787 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce 12215, která provozuje a spravuje Systém Jeseníky Pass.

1.3 Držitelem Karty je fyzická osoba, jíž byla Provozovatelem přímo nebo prostřednictvím Výdejního místa vydána Karta a která je oprávněna Kartu sjednaným způsobem používat.

1.4 Závazkový vztah, který je předmětem těchto Podmínek, vzniká mezi Provozovatelem a Držitelem Karty v okamžiku převzetí Karty Držitelem Karty, případně jeho zákonným zástupcem, ve Výdejním místě. Převzetím Karty vyslovuje Držitel Karty souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

1.5 Pro účely těchto podmínek se rozumí

Systémem Jeseníky Pass marketingový systém spočívající ve vytváření zvýhodněných podmínek čerpání služeb Akceptačních míst pro Držitele Karty a v marketingové prezentaci Akceptačních a Výdejních míst zapojených do systému Jeseníky Pass;

Kartou slevový prostředek vybavený unikátním číslem a čárovým kódem ve formátu běžné platební karty, s nímž je spojeno právo Držitele Karty čerpat služby Akceptačních míst se zvýhodněním, k němuž se každé Akceptační místo zavázalo veřejným příslibem, za který se považuje zveřejnění prezentace Akceptačního místa v Informačním letáku a na Informačním portálu;

Výdejním místem subjekt zapojený do Systému Jeseníky Pass uvedený v Informačním letáku nebo na Informačním portálu, který je na základě smlouvy s Provozovatelem oprávněn jako zástupce Provozovatele nabízet a vydávat Karty zájemcům;

Akceptačním místem je subjekt zapojený do Systému Jeseníky Pass uvedený v Informačním letáku nebo na Informačním portálu, který se na základě smlouvy s Provozovatelem zavázal poskytovat své služby pro Držitele Karty se zvýhodněním popsaným v Informačním letáku nebo na Informačním portálu;

Informačními kanály Jeseníky Pass jakékoliv zdroje informací o systému Jeseníky Pass v listinné či nehmotné podobě zveřejněné se souhlasem Provozovatele, zejména Informační leták a Informační portál;

Informačním letákem publikace vydávaná Provozovatelem vždy na počátku letního a zimního smluvního období, která obsahuje základní informace o území, v němž je provozován Systém Jeseníky Pass, informace o Systému Jeseníky Pass, o podmínkách a způsobu čerpání výhod Držitele Karty, o službách jednotlivých Akceptačních míst;

Informačním portálem internetová podstránka webových stránek www.jesenikypass.cz spravovaná Provozovatelem, která obsahuje obdobné údaje jako Informační leták, je však navíc průběžně aktualizována

2. Práva a povinnosti Držitele Karty

2.1 Každý Držitel Karty, který předloží Kartu při sjednávání poskytnutí služby u Akceptačního místa nebo při placení za poskytnutou službu Akceptačnímu místu, má právo čerpat službu Akceptačního místa za zvýhodněných podmínek uvedených v Informačních kanálech Jeseníky Pass.

2.2 Držitel Karty bere na vědomí, že Karta není přenosná a práva s ní spojená plynou výlučně Držiteli Karty, kterému byla Karta vydána. Držitel karty je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jehož účelem je obcházení principu nepřenosnosti Karty, jako je zejména kopírování Karty, pozměňování Karty či jiné zasahování do integrity Karty.

2.3 Držitel Karty je povinen přechovávat Kartu tak, aby nedošlo k její ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení. Každou ztrátu, poškození funkčnosti, zničení nebo odcizení Karty je Držitel Karty povinen bez zbytečného odkladu ohlásit Provozovateli.

2.4 Držitel Karty je povinen užívat Kartu pouze k účelům, k nimž je určena dle těchto Podmínek.

2.5 Cenové podmínky vydávání Karet, jakož i podmínky, za nichž má být Karta vydána Držiteli bezúplatně, jsou uvedeny v Informačních kanálech Jeseníky Pass. Zjistí-li Držitel Karty, že mu byla Karta vydána či nabídnuta v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Provozovatele.

3. Právní vztahy při čerpání služeb

3.1 Právní vztah v rámci poskytování a čerpání služby vzniká vždy výlučně mezi Akceptačním místem a Držitelem Karty. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost ani ručení za kvalitu či řádnost plnění závazku Akceptačního místa vůči Držiteli karty, ani za dodržení podmínek zvýhodnění poskytnutí služby dle příslibu Akceptačního místa uvedeného v Informačním letáku či Informačním portálu.

3.2 Držitel Karty bere na vědomí, že v mezidobí od vydání informačního letáku do okamžiku čerpání služby Akceptačního místa Držitelem Karty může dojít ke změnám v seznamu Akceptačních míst, k dočasným přerušením poskytování jejich služeb či ke změnám v podmínkách jejich zvýhodnění. Aktuální informace týkající se seznamu Akceptačních míst a funkčnosti Systému Jeseníky Pass, jsou Provozovatelem zveřejňovány na Informačním portálu.

4. Blokace Karty, vydání duplikátu Karty nebo nové Karty

4.1 Provozovatel je oprávněn Kartu zablokovat v případě, že

 1. se Držitel Karty dopustí zakázaného jednání popsaného v bodu 2.2,
 2. Držitel poruší povinnost uvedenou v bodu 2.4 a způsobí tak škodu Provozovateli nebo třetím osobám,
 3. Provozovatel zjistí, že došlo ke ztrátě, poškození funkce, zničení nebo odcizení Karty nebo
 4. uplyne doba účinnosti Karty.

4.2 Zablokováním Karty se rozumí dočasné nebo trvalé vyřazení aktivních funkcí Karty v rámci Systému Jeseníky Pass. Držitel zablokované Karty je povinen Kartu bez zbytečného odkladu vrátit Provozovateli, pokud to není s ohledem na důvod zablokování Karty vyloučeno.

4.3 V případě zablokování Karty dle bodu 4.1 písm. a), b) nebo d) se závazkový vztah mezi Provozovatelem a Držitelem Karty upravený těmito Podmínkami ruší. Držitel Karty nemá v případě takového zrušení právo na kompenzaci.

4.4 V případě zablokování Karty dle bodu 4.1 písm. c) vydá Provozovatel Držiteli Karty na požádání duplikát Karty, pokud Držitel Karty vrátí Provozovateli Kartu původní, nebo novou Kartu, není-li Držitel Karty schopen původní Kartu Provozovateli vrátit.

5. Obchodní podmínky provozu elektronického obchodu

5.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Provozovatele definovaného v článku 1.2, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jesenikypass.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

5.1.1 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5.1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém, německém a polském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém, německém a polském jazyce.

5.1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5.2 Uživatelský účet

5.2.1 Objednávat zboží může kupující provádět po provedené registraci ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) nebo též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

5.2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

5.2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5.2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5.3 Uzavření kupní smlouvy

5.3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Vzhledem k povaze nabízeného zboží, je zboží doručováno elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 5.3.4.1 objednávaném zboží,
 • 5.3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

5.3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5.3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5.3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.4  Cena zboží a Platební podmínky

5.4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Gopay.

5.4.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.5  Odstoupení od kupní smlouvy

5.5.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího sekretariat@jesenikytourism.cz.

5.5.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající v tomto případě zablokuje vystavenou Kartu/y a vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

5.5.3 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.6  Práva z Vadného plnění

5.6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.6.2.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.6.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího e-mailovou zprávou zaslanou na  sekretariat@jesenikytourism.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel zprávu od kupujícího o reklamaci.

5.6.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

5.7 Další práva a povinnosti smluvních stran

5.7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5.7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.7.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sekretariat@jesenikytourism.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5.7.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.7.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5.7.6 V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

5.7.7 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Ochrana osobních údajů Držitele Karty

6.1 Držitel, který uvedl své osobní údaje v žádosti o vydání Karty, vyslovuje akceptací těchto Podmínek souhlas s tím, aby Provozovatel v souladu s ustanovením § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zpracovával jeho osobní údaje uvedené v žádosti o vydání Karty.

6.2 Pro nakládání s osobními údaji Držitele Karty stanoví Provozovatel následující podmínky:

 1. vymezení osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu, číslo telefonického kontaktu;
 2. účel zpracování: výkon práv a plnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek, statistika čerpání služeb prostřednictvím Karty, vyhodnocování fungování Systému Jeseníky Pass a jeho zlepšování, vyhodnocování kvality služeb Akceptačních míst a její zlepšování, zpětná vazba mezi jednotlivými subjekty Systému Jeseníky Pass;
 3. prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;
 4. období, na něž je souhlas dáván: neomezeně;
 5. osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny: Provozovatel.

6.3 Držitel Karty má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 Zákona. Držitel Karty má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat.

6.4 Provozovatel je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu Držitele Karty pro elektronickou poštu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se Systému Jeseníky Pass. Provozovatel je povinen při zasílání každé jednotlivé zprávy umožnit Držiteli Karty jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Provozovatele odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu.

6.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány jiným třetím osobám.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Závazkový vztah mezi Provozovatelem a Držitelem Karty upravený těmito Podmínkami končí uplynutím smluvního období, kterým je vždy období platnosti Karty, přičemž platnost karty je při pořízení vždy na aktuální sezonu a dále vždy dle obnovení platnosti za platných cenových podmínek stanovených v Informačním letáku a na Informačním portále.

7.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.4 Pro závazkový vztah upravený těmito Podmínkami platí právo České republiky

Naši partneři

 • Olomoucký kraj
 • JesenikyTourism
 • ČD
 • Radio Čas